Algemene Voorwaarden Snowcompany/Tabletgame.nl

Artikel 1. Offertes, Boeking en Betaling
1.         Alle door Snowcompany/Tabletgame verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend. Aan deze offertes kunnen geen rechten ontleend worden.
2.            Na een boeking dient het volledige boekingsbedrag te worden voldaan. Dit bedrag dient uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van het evenement te zijn overgemaakt op de rekening van Snowcompany/Tabletgame. Bij niet tijdige betaling is Snowcompany/Tabletgame gerechtigd het evenement te annuleren, zonder hierbij aansprakelijk gesteld te worden voor eventuele directe en/of indirecte schade.
3.            Na afloop van het evenement zullen eventuele extra gemaakte kosten, die tijdens het evenement gemaakt zijn, in rekening gebracht worden door middel van nafacturering. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen na afloop van het evenement te zijn bijgeschreven op de rekening van Snowcompany/Tabletgame.
4.            In geval van gebreke van tijdige betaling van de in lid 2 en 3 van artikel 1 bedoelde  factuur wordt wettelijke rente in rekening gebracht, gerekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum van betaling. Tevens zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht van € 195,- voor elke door Snowcompany/Tabletgame te verrichten handeling om de klant tot betaling te bewegen.
5.            In geval van gebreke van tijdige betaling zullen alle, hieruit voortvloeiende gemaakte kosten, verhaald worden op de klant.
Artikel 2. Annuleringen en wijzigingen
1.            In geval van annulering van een boeking door de klant, is de klant de volgende bedragen verschuldigd:
a.    tot 3 maanden voor het evenement:         € 195,- administratiekosten
b.    tot 6 weken voor het evenement:              25 % van boekingsbedrag
c.     vanaf 6 weken tot 3 weken:                      35 % van boekingsbedrag
d.    vanaf 3 weken tot 5 werkdagen:               75 % van boekingsbedrag
e.    vanaf 4 werkdagen of minder:                   100% van boekingsbedrag
2.         In geval van wijzigingen in het aantal deelnemers door de klant zijn hieraan de volgende voorwaarden verbonden:
a.    een verhoging van het aantal deelnemer, leidt tot een evenredige aanpassing van het boekingsbedrag.
b.    Een vermindering van het aantal deelnemers geeft de klant niet automatisch recht op een evenredige vermindering van het boekingsbedrag. Wijzigingen van het aantal personen mogen maximaal 2 weken voorafgaand aan het evenement niet meer bedragen dan 15% van het totaal aantal geboekte personen.
c.     Vermindering van het aantal deelnemers binnen 2 weken voorafgaand aan het evenement leidt niet tot wijziging van het boekingsbedrag.
d.    Opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
e.    Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren per aangetekende post, waarbij de datum van ontvangst door Snowcompany/Tabletgame geldt als annuleringsdatum.
f.     Opdrachtgever is bevoegd het evenement eenmaal te verplaatsen. De kosten die opdrachtgever hiervoor verschuldigd is aan Snowcompany/Tabletgame bedragen de helft van de kosten zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. Mocht vervolgens alsnog annulering van het evenement plaatsvinden, dan is opdrachtgever – onafhankelijk van de termijn voor het evenement en naast het bepaalde in dit artikel – 75% annuleringskosten verschuldigd. Verplaatsing van een evenement is slechts eenmaal mogelijk.
Artikel 3. Verzekering en aansprakelijkheid
1.            In het boekingsbedrag zijn inbegrepen alle zaken beschreven in het programma. De klant dient zelf zorg te dragen voor de door hem noodzakelijk geachte verzekeringen.
2.            Snowcompany/Tabletgame aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de deelnemers geleden, tenzij  dit aan opzet of grove schuld van Snowcompany/Tabletgame te wijten is.
3.            Deelname aan de activiteit geschiedt geheel voor eigen risico.
4.            De klant is aansprakelijk voor alle ontstane schade door hen toegebracht aan de eigendommen van Snowcompany/Tabletgame of het bedrijf (-ven) waar het evenement plaatsvindt.
Artikel 4. Doorgang activiteit
1.            Snowcompany/Tabletgame is te allen tijde gerechtigd het evenement te annuleren of op te schorten indien de veiligheid van de deelnemers in het gedrang komt. (door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden).
2.            Indien Snowcompany/Tabletgame door overmacht gedwongen (bijv. weersomstandigheden), de activiteit moet annuleren, zal Snowcompany/Tabletgame in overleg met de klant zoeken naar een passende oplossing, hetzij een vervangend programma, hetzij een identiek programma op een andere datum. Indien de klant hier niet mee in kan stemmen heeft hij recht op terugbetaling van het boekingsbedrag verminderd met de reeds gemaakte kosten.
3.            In verband met de veiligheid wordt er gedurende het evenement geen alcohol geschonken aan de deelnemers van het evenement. Indien de klant reeds alcohol/drugs heeft genuttigd voorafgaand aan het evenement, is Snowcompany/Tabletgame gerechtigd het evenement per direct te annuleren zonder teruggaaf van de reeds gemaakte betaling (en).

Aanvulling Algemene leveringsvoorwaarden Snowcompany/Tabletgame:

1. Algemeen
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Snowcompany/Tabletgame voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
2. Alle aanbiedingen, acties en offertes van Snowcompany/Tabletgame zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.
3. Algemene voorwaarden gehanteerd door opdrachtgever of waarnaar opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Snowcompany/Tabletgame zijn aanvaard.
4. In geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
5. Eventuele afwijkingen van de voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
6. Indien enige bepaling van de overeenkomst of de voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de overeenkomst en/of de voorwaarden voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Snowcompany/Tabletgame het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Snowcompany/Tabletgame in staat te stellen de overeenkomst conform haar verplichtingen na te komen.
9. Afbeeldingen en specificaties van de door Snowcompany/Tabletgame aangeboden evenementen zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Snowcompany/Tabletgame te bieden heeft.
10. Snowcompany/Tabletgame behoudt zich het recht voor, deelnemers naar afzonderlijke groepen in te delen.

2. Algemene verplichtingen opdrachtgever en deelnemer(s)
1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemer(s) aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Snowcompany/Tabletgame, haar genodigden en de door haar ingeschakelde derden, op het terrein en in de huisregels van derden, ter bevordering van een goede uitvoering van het evenement en behoren zich als goed deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldige deelnemer.
- De deelnemer(s) dienen op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
2. Indien voor een bepaald onderdeel van het evenement aanvullende voorwaarden met betrekking tot de deelnemers voor deelname wordt gesteld, bijvoorbeeld de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, minimaal aantal jaar in het bezit zijn van een rijbewijs etc., dan is het de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de betreffende deelnemers aan deze voorwaarden voldoen. Dergelijke aanvullende voorwaarden gelden in ieder geval voor het besturen van een motorvoertuig (minimumleeftijd 18 jaar en in bezit zijn van een geldig rijbewijs).
3. Indien aanwijzingen en/of instructies van personeel van Snowcompany/Tabletgame, dan wel door haar ingeschakelde derden, dan wel in de door Snowcompany/Tabletgame gehanteerde huisregels, niet worden opgevolgd, vervalt iedere aansprakelijkheid van Snowcompany/Tabletgame en haar derden.
4. Iedere deelnemer wordt geacht vóór aanvang van het evenement een adequate
aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten ten behoeve van deelname aan het evenement. Opdrachtgever dient hier zelf zorg in te dragen.
5. Opdrachtgever is jegens Snowcompany/Tabletgame hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het correct invullen door de/een deelnemer(s) van de door Snowcompany/Tabletgame of haar derden verstrekte formulieren. Voorts is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Snowcompany/Tabletgame of haar derden lijdt als gevolg van gebruik door deelnemers van attributen ter beschikking gesteld door Snowcompany/Tabletgame of haar derden. Eveneens is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens Snowcompany/Tabletgame voor enige verplichting die de deelnemer(s) jegens Snowcompany/Tabletgame of haar derden heeft/hebben op grond van deelname door de deelnemer aan het evenement.
7. Voorts zijn de deelnemers aansprakelijk voor hun (zelfstandig) aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Snowcompany/Tabletgame betaling heeft ontvangen van een boeking van een evenement door opdrachtgever. Opdrachtgever dient hiervoor tevens ook de overeenkomst (digitaal) te ondertekenen en tekent daarmede ook voor de Algemene Voorwaarden.
2. Snowcompany/Tabletgame is niet verplicht wijzigingen in de overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden Snowcompany/Tabletgame slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. Snowcompany/Tabletgame is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijziging(en). Ingeval een wijziging leidt tot een prijswijziging zullen de prijswijziging en de administratiekosten (ter hoogte van € 45,-) aan opdrachtgever in rekening worden gebracht middels een aanvullende factuur.
3. Indien de overeenkomst tot stand komt tussen Snowcompany/Tabletgame en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4. De opdrachtgever kan voorkeuren opgeven voor de invulling van het evenement. Voor zover mogelijk zal Snowcompany/Tabletgame trachten hier rekening mee te houden.

4. Bevoegdheden Snowcompany/Tabletgame
1. Indien voor een bepaald (onderdeel van een) evenement het minimum aantal deelnemers 6 personen is en de daadwerkelijke groep deelnemers ten tijde van het evenement uit minder dan 6 personen bestaat, is Snowcompany/Tabletgame bevoegd de groep samen te voegen met een andere groep deelnemers, tenzij de opdrachtgever voor 6 deelnemers heeft betaald.
2. Indien vóór of tijdens het evenement blijkt dat bepaalde onderdelen van het evenement niet in gebruik zijn, dan wel het vanwege drukte niet mogelijk is het betreffende onderdeel in het programma te verwerken, geeft dit de opdrachtgever geen recht op enige restitutie.

5. Prijs en betaling
1. Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten voor een bepaald aantal deelnemers en tijdens het evenement blijkt dat er meer deelnemers zijn, is het ter keuze van Snowcompany/Tabletgame om deze personen bij het evenement toe te laten of niet. Indien Snowcompany/Tabletgame (een deel van) de personen toelaat, is opdrachtgever dan wel zijn de betreffende personen hiervoor de kosten verschuldigd voor deelname aan het evenement vermeerderd met een percentage van 25%. Een eventuele korting die opdrachtgever heeft ontvangen bij het aangaan van de overeenkomst, geldt niet voor deze extra perso(o)n(en). Opdrachtgever kan ter plaatse contant alles verrekenen of in overleg met Snowcompany/Tabletgame wordt er een nacalculatie factuur toegestuurd.
2. Door opdrachtgever respectievelijk deelnemer(s) tijdens het evenement gemaakte kosten, worden in beginsel direct betaald (contant of per pin) tenzij Snowcompany/Tabletgame akkoord gaat met facturering achteraf.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, geldt voor alle facturen van Snowcompany/Tabletgame een betalingstermijn van 14 dagen.
4. Indien de niet tijdige betaling ziet op betaling van het evenement, is het ter keuze van Snowcompany/Tabletgame om ofwel een betalingsherinnering te sturen ofwel ervan uit te gaan dat het evenement door opdrachtgever is geannuleerd. Indien een betalingsherinnering wordt gestuurd en hieraan ook niet tijdig wordt voldaan, wordt het evenement geacht te zijn geannuleerd. Snowcompany/Tabletgame heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen aan opdrachtgever. In geval van annulering zijn de bepalingen uit artikel 2.1 van toepassing.
5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op opdrachtgever direct opeisbaar zijn en opdrachtgever een rente van 2% over iedere maand, waaronder ook wordt verstaan een gedeelte van een maand, aan Snowcompany/Tabletgame verschuldigd is.
6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Snowcompany/Tabletgame maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens (betaling-)verplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
Indien opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de verschuldigde rente te voldoen, zal Snowcompany/Tabletgame de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever dan wel deelnemer is in dat geval gehouden tot betaling van tenminste 25%, met een minimum van € 125,- van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente ter zake gemaakte incassokosten.
7. Indien Snowcompany/Tabletgame de volledige betaling niet tijdig vóór plaatsvinden van het evenement heeft ontvangen, is zij gerechtigd de deelnemers te weigeren. De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde deel van de overeenkomst.

6. Medische essenties
1. De Opdrachtgever is verplicht eventuele medische en/of conditionele
problemen/bijzonderheden van een (of meer) deelnemer(s) die van invloed kunnen zijn op zijn/haar deelname ruimschoots voor het plaatsvinden van het evenement schriftelijk aan Snowcompany/Tabletgame door te geven. Snowcompany/Tabletgame zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan tegemoet te komen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
2. Snowcompany/Tabletgame is gerechtigd de door haar gemaakte kosten in verband met medische problemen van een (of meer) deelnemer(s) aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien de opdrachtgever de medische problemen van een (of meer) deelnemers niet (tijdig) schriftelijk aan Snowcompany/Tabletgame heeft doorgegeven, heeft Snowcompany/Tabletgame en of haar derden, het recht de betreffende deelnemer(s) te weigeren. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de kosten.
4. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende mate gezond en/of conditioneel geschikt is om deel te nemen aan (een betreffende onderdeel van) het Evenement.

7. Overmacht
1. Indien Snowcompany/Tabletgame of haar derden, door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan opdrachtgever te vergoeden. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
2. Van overmacht aan de zijde van Snowcompany/Tabletgame is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, weersomstandigheden.
3. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Snowcompany/Tabletgame of haar derden zijn ontstaan.

8. Klachtplicht
1. Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van opdrachtgever, is opdrachtgever respectievelijk zijn de deelnemer(s) verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan Snowcompany/Tabletgame.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan opdrachtgever dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Snowcompany/Tabletgame.

9. Hulp en bijstand
1. Snowcompany/Tabletgame zal naar gelang de omstandigheden opdrachtgever respectievelijk deelnemer(s) tijdens een evenement, voor zover mogelijk, hulp en bijstand verlenen.
2. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Snowcompany/Tabletgame, uitsluitend indien de aan de hulp en bijstand ten grondslag liggende tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst Snowcompany/Tabletgame overeenkomstig artikel 10 is toe te rekenen.
3. Indien de oorzaak ter zake de hulp en bijstand aan opdrachtgever respectievelijk de betreffende deelnemer(s) is toe te rekenen, is Snowcompany/Tabletgame tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor opdrachtgever respectievelijk de betreffende deelnemer(s).

10. Aansprakelijkheid
1. Snowcompany/Tabletgame is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door opdrachtgever dan wel de deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde.
2. Snowcompany/Tabletgame is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Snowcompany/Tabletgame of haar direct leidinggevenden is de aansprakelijkheid van Snowcompany/Tabletgame voor schade zijdens deelnemer en/of opdrachtgever beperkt tot ten hoogste tweemaal de
kosten van de betreffende deelnemer (bij schade zijdens deelnemer) en ten hoogste
éénmaal de totaal door opdrachtgever betaalde kosten voor het evenement (bij schade zijdens opdrachtgever). Indien meerdere deelnemers aan het evenement schade hebben geleden, is de aansprakelijkheid van Snowcompany/Tabletgame en haar derden jegens die deelnemers gezamenlijk in ieder geval beperkt tot maximaal de totale kosten die opdrachtgever heeft betaald ter zake het evenement. Snowcompany/Tabletgame is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
3. Snowcompany/Tabletgame aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens opdrachtgever en/of een deelnemer aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door opdrachtgever dan wel de betreffende deelnemer(s) af te sluiten dan wel een afgesloten verzekering.
4. Opdrachtgever vrijwaart Snowcompany/Tabletgame voor aanspraken van (een) deelnemer(s), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade heeft of hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Snowcompany/Tabletgame of haar direct leidinggevenden.
5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Snowcompany/Tabletgame gelden ook ten behoeve van werknemers van Snowcompany/Tabletgame, door Snowcompany/Tabletgame ingeschakelde derden en door haar betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.
6. Snowcompany/Tabletgame is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van (een) deelnemer(s).
7. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

11. Rechten van intellectuele eigendom
1. De in het kader van een evenement of de overeenkomst eventueel door of namens Snowcompany/Tabletgame gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van Snowcompany/Tabletgame, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Snowcompany/Tabletgame is bevoegd deze foto’s, beelden dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Snowcompany/Tabletgame voor aanspraken van deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom ter zake de door of namens Snowcompany/Tabletgame gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt.
3. Het is opdrachtgever en deelnemers niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Snowcompany/Tabletgame, beeldmateriaal (foto’s, films etc.) te maken in het kader van het evenement of de overeenkomst. Opdrachtgever en/of deelnemers dien(t)(en) apart schriftelijk toestemming te verkrijgen voor het openbaar maken en/of verveelvoudigen van dit beeldmateriaal. Het is Snowcompany/Tabletgame te allen tijde toegestaan voorwaarden te verbinden aan deze toestemming(en).
4. Het is opdrachtgever en deelnemers nimmer toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo’s, woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan Snowcompany/Tabletgame.

12. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Snowcompany/Tabletgame en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing,
ook indien de dienstverlening buiten Nederland plaatsvindt.
2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter te Arnhem tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

13. Deponering
De Voorwaarden van Snowcompany/Tabletgame zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09145055; BTW Nummer 168434076 B01. 
 

Tabletgame is het organisatiebureau gespecialiseerd in interactieve evenementen. De speciaal ontwikkelde games zijn zeer geschikt als vrijgezellenuitje, bedrijfsuitje, teamuitje, teambuilding, relatie evenement of product lancering. Ons bewezen succesvolle games kunnen op steeds meer terreinen gespeeld worden. Na de City Games en de Escape Games zijn in de loop van de jaren steeds meer labels ontstaan, 
waaronder de Pub Quiz en de Snow Games. 

City Games, Escape Games, Pub Games, Snow Games


Bekijk hier onze online flyer!